Przewóz towarów niebezpiecznych

Zgodnie z obowiązującą definicją towary niebezpieczne są to materiały oraz przedmioty, których swobodny i dowolny przewóz jest zabroniony, a dozwolony jest wyłącznie po spełnieniu warunków wskazanych w ADR. Jak zatem przewozić zgodnie z prawem i zasadami bezpieczeństwa towary niebezpieczne?

Czym są towary niebezpieczne?

Towary niebezpieczne można transportować jako przesyłki w sztukach, luzem lub w postaci płynnej w cysternach. Niebezpieczne towary mogą występować w postaci stałej, jako towary sypkie, granulowane bądź w formie pasty, mogą przybierać także postać ciekłą lub gazową. Do towarów niebezpiecznych zaliczamy między innymi benzynę, niektóre farby i rozpuszczalniki, nawozy sztuczne z wybranych grup, niektóre kwasy, prawie wszystkie rodzaje gazów, takich jak propan czy acetylen.

Klasyfikacja materiałów niebezpiecznych

Ze względu na rodzaj towary niebezpieczne są podzielone na wiele grup klasyfikacyjnych pod względem zagrożenia na materiały i przedmioty wybuchowe, gazy, materiały ciekłe zapalne, materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne i materiały wybuchowe stałe odczulone, materiały samozapalne, materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą, gazy palne, materiały utleniające, nadtlenki organiczne, materiały trujące, materiały zakaźne, materiały promieniotwórcze, materiały żrące
oraz różne materiały i przedmioty niebezpieczne. Przewóz towarów niebezpiecznych może odbywać się wyłącznie po odpowiednim oznakowaniu ładunku oraz zastosowaniu odpowiedniej grupy pakowania poszczególnych materiałów.

Czytaj także  Wykorzystanie klejów termotopliwych w produkcji filtrów.

Kto ma uprawnienia do przewożenia towarów niebezpiecznych?

Uprawnienia do specjalistycznego przewozu tego typu towarów w ilościach, które wymagają adekwatnego oznakowania tablicami barwy pomarańczowej pojazdu nadawane są wraz z otrzymaniem zaświadczenie ADR. Kwalifikacje te muszą być poprzedzone odbyciem kursu dokształcającego dla kierowców zajmujących się przewożeniem towarów niebezpiecznych.

Regulacja przewóz towarów niebezpiecznych – procedury

Przepisy w oparciu, o które odbywa się transport towarów niebezpiecznych znajdziemy w Ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych. Ustawa ta zobowiązuje każdego uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych do podjęcia wszelkich niezbędnych środków bezpieczeństwa, które mogą zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska, mienia. Przewoźnik zobowiązany jest także, aby w czasie wypadku bądź awarii w trybie niezwłocznym ostrzec osoby znajdujące się w strefie bezpośredniego zagrożenia, a także poinformować centrum powiadamiania ratunkowego lub najbliższą jednostkę PSP.

Procedura po wypadku lub awarii

W chwili kiedy w związku z transportem towarów niebezpiecznych miał miejsce niebezpieczny i poważny wypadek na drodze lub awaria definiowana w rozumieniu przepisów ADR, uczestnicy przewozu zobowiązani są w terminie 14 dni od dnia zdarzenia, przekazać powypadkowy raport wojewódzkiemu inspektorowi transportu drogowego właściwemu ze względu na miejsce zajścia.

Dodaj komentarz